Polityka prywatności

1. WSTĘP

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych. Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe bez względu na cele takiego udostępnienia. Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności względem danych osobowych.

Niniejsza Polityka została przyjęta w celu spełnienia obowiązku przejrzystego przetwarzania danych, w tym w szczególności spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego celów i innych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych wobec osób fizycznych.

2. DEFINICJE

Administrator – XXX, zgodnie z RODO administratorem jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;

Rozporządzenie 2016/679, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

podmiot danych – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila;

profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Poniżej znajdują się ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora. Dotyczą one wszystkich podmiotów danych, które dane osobowe przetwarza Administrator. Dane szczegółowe odnośnie celów przetwarzania znajdą Państwo w punkcie 4 Polityki.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XXX

2) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interes Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

4) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

A) KLIENCI – PODMIOTY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W RAMACH PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KLIENTAMI XXX NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY PRAWNEJ

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy z Administratorem – podstawą prawną jest przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),

b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych przez Administratora wynikających przede wszystkim z postanowień przepisów podatkowych, o rachunkowości – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679,

c) w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora prace takie jak: usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, inne podmioty świadczące usługi marketingowe.

3) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy lub w zakresie marketingu bezpośredniego Administratora do momentu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (jak np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

4) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów zawarcia umowy i prowadzenia bieżącej współpracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

B) POTENCJALNI KLIENCI – PODMIOTY, WOBEC KTÓRYCH PROMOWANE SĄ USŁUGI OFEROWANE PRZEZ ADMINISTRATORA: OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z POTENCJALNYMI KLIENTAMI XXX NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY PRAWNEJ

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora prace takie jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, inne podmioty świadczące usługi marketingowe.

3) Dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych powoduje brak możliwości prowadzenia akcji marketingowych przez Administratora.

C) KONTRAHENCI – PODMIOTY, Z KTÓRYCH USŁUG KORZYSTA ADMINISTRATOR: OSOBY PROWADZJĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KONTRAHENTAMI XXX NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY PRAWNEJ

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy z Administratorem – podstawą prawną jest przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),

b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych przez Administratora wynikających przede wszystkim z postanowień przepisów podatkowych, o rachunkowości – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679,

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora prace takie jak: usługi księgowe i podatkowe, banki, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.

3) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (jak np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

4) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów zawarcia umowy i prowadzenia bieżącej współpracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

D) UCZESTNICY KONFERENCJI, SEMINARIÓW I INNYCH WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu uczestnictwa w konferencji/szkoleniu/seminarium organizowanego przez Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),

b) w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora prace takie jak: usługi księgowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, hotele, podmioty wynajmujące pomieszczenia na szkolenia, inne podmioty świadczące usługi marketingowe.

3) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia się organizowanego wydarzenia lub w zakresie marketingu bezpośredniego Administratora do momentu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (jak np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

4) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości udziału.

E) DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ PODMIOTY DANYCH W FORMULARZACH KONTAKTOWYCH NA STRONIE/ KONTAKT NA ADRESY E-MAIL ADMINISTRATOR

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu obsługi zapytania – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

b) marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora pracę takie jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty, których udział może być niezbędny przy realizacji zapytania, a także podmiotom prowadzącym działania marketingowe na rzecz Administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości obsługi zapytania.

5. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH

1) Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzane przez XXX przysługują prawa określone w punkcie 3 podpunkty 2) i 3) Polityki.

2) Postępowanie w sprawie składanych wniosków dotyczących posiadanych uprawnień jest nieodpłatne.

3) Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

w formie pisemnej na adres:
XXX,

drogą e-mailową na adres: XXX

4) Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub szczególną formę skierowania wniosku.

5) Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

6) Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową i Administrator zadecyduje o tej formie udzielenia odpowiedzi.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

2) Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiana Warunków nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji na stronie XXX. Administrator zachęca do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w ich treści.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Administratora. Zalecane jest, by po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z polityką prywatności lub warunkami korzystania ich właściciela.

4) Aktualna wersja Polityki została przyjęta XXX